Leden vergadering

11 februari 2018

8 maart is de algemene ledenvergadering bij ttv Duintreffers aanvangst 20:00.

De notule van de ledenvergadering 2017 krijgen de leden per mail toegestuurd.

De ledenvergadering van 2018 heeft de volgende vergaderingspunten.

1.   Opening                                                                                                                                                                           

2.   Mededelingen/ingekomen stukken                                                                                                                                                                           

3.   Notulen ALV 2017                                                                                                                                                        

4.   Verslag secretaris                                                                                                                                                                                

5.   Verslag penningmeester                                                                                                                                        

6.   Kascommissie                                                                                                                                                               

7.   Verslag wedstrijdsecretaris                                                                                                                                        

8.   Verslag jeugd                                                                                                                                                                    

9.   Vrijwilligersorganisatie                                                                                                                                                      

10. Gebouw: onderhoud/schoonmaak                                                                                                                       

11. Bestuursverkiezingen                                                                                                                                                              

12. Rondvraag                                                                                                                                                                      

13. Sluiting