19 mei, 20.00 uur, ALV

21 april 2022

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Bij deze alvast een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2022, op donderdag 19 mei, 20.00 in het clubgebouw. Notulen 2021 en agenda volgen nog. De notulen staat ook al vast hieronder, maar ieder lid krijgt deze persoonlijk toegestuurd. Op de vergadering worden ook de data van o.a. de Bollenactie en de Clubkampioenschappen (in september) gegeven.

Rob Damen

Voorzitter Tafeltennisvereniging Duintreffers Schoorl

 

Notulen  ALV ttv Duintreffers, 8 september 2021 

Aanwezig:       bestuur (Rob, Ron, Chock, Ewald, Marc, Jositha), Dick, Greetje, Siem v L, Wim, Angelina, Peter, Frankwin, Yvonne, Loes (vanaf 21.15)

Afwezig met afbericht:          bestuur (Miranda), Rohan, Lida, Piet, Siem G, Hinse, Rob K.,  Jan, Luuk

 1. Opening: Rob opent de vergadering  en heet de aanwezige leden van harte welkom.
 2. Mededelingen en/of ingekomen stukken: Noch het bestuur noch een van de aanwezige leden heeft hier inbreng.
 3. Notulen ALV 20-02-2019:  Er zijn geen op- of aanmerkingen, de notulen worden vastgesteld.
 4. Verslag voorzitter, Rob:
  • Corona heeft ons overvallen met veel consequenties: langdurig geen trainingen en geen competitie, sluiting kantine, geen bollenactie
  • We hebben als kleine vereniging absoluut bestaansrecht: we zijn financieel gezond en we zijn in het bezit van een prachtig eigen clubgebouw en hebben een voltallig bestuur
  • Aantal seniorenleden is redelijk constant, het is een trouwe groep. Aantal jeugdleden is gehalveerd, zorgelijk!
  • Financiële steun in deze periode was erg belangrijk: de leden die trouw hun contributie betaalden, de bijdrage van Wijkvereniging Oost, bijdrage van de Rabobank, bijdrage van de overheid
  • Nu: alles gaat weer lopen: training is gestart (volle bak bij de senioren), competitie gaat starten, de Vutters starten in oktober weer, dan zal duidelijk worden hoe groot deze groep is en Samson is net weer gestart, in de oude bezetting.
  • Dit jaar hopelijk wel een bollenactie, we doen een dringend beroep op onze senioren om die ochtend (11 december) te komen helpen!
  • Bestuur is bezig met nieuwe statuten, i.v.m. WBTR: AVG, ICT ontwikkelingen, continuïteitscommissie, aansprakelijkheid bestuur, 4 ogen principe; de bond heeft n.a.v. deze wet nieuwe modelstatuten gemaakt.
 5. Verslag penningmeester en begroting 2021, Chock

6. Verslag kascommissie, Angelina:

7. Verslag secretaris, Marc:

8. Verslag wedstrijdsecretaris, Ron:

 

9. Gebouw, Ewald:

10. Bestuursverkiezingen:

11. Rondvraag:

 12. Sluiting: Rob sluit om 21.43 uur deze emotionele vergadering, dankt de aanwezigen voor hun inbreng en biedt hen een drankje namens de club aan.

Punten Bestuursvergadering: erfpacht,   verhuurmogelijkheden,    Buma Stemra,   schoonmaakdag